Die Seelter Buund is in’t Jier 1952 stifted wuden und hät sik fluks fon Begin an aplaid, ju Seelter Toal un Kultuur tou stöänen. Uum “Denkmalpflege” moaste et deerbie nit gunge – noan: “lebendige Sprachpflege” wier dät Doul. Dät betjudt: de Toal säärm bale un uurse Ljudene prikkelje, dät do dät uk dwo.

Aktivitäten

Die Seelter Buund gjuchtet aiske ferskiedene Aktivitäten uut. Foar do Liede sitte Busraizen, dät jierdelke Snitje-Ieten, Gril-Eeuwenden, ju feestelke Jierfergoaderenge bie Dockemeyer, alle fjautien Dege seelterfräisken Stomdisk un Mäddenkoafje un noch fuul moor in’t Fat.

Me mout neen Lid weze uum bie do Toalkurse fon dän Seelter Buund mee tou moakjen. Uk kon Besäik ne litje Läkse foulgje un dan n “Seelter Tjuuchnis” kriege. Dät Fugelskjoten in Skäddel kricht uk Stöän fon dän Seelter Buund un dät Radiostudio fonne Ems-Vechte-Welle is fäästen Gast in’t seelterfräiske Kultuurhuus.

Apjääften

Die Seelter Buund fertält jädden uur do Seelter, hiere Kultuur un foaraal hiere Toal. Uk fertradt ‘r stoadich do Interessen fon do Seelter in Gespräkke mäd uren. Hie oarbaidet mäd ju Meente, ju Ooldenburichske Loundskup un fuul ure Pattieën touhope, uum ju Toal tou ferstäärkjen. Die Seelter Buund fersuurget foar ju Ems-Vechte-Welle twäine in’t Mound ju Radioseendenge “Middeeges” ap Seeltersk un Platdüütsk. Un die Seelter Buund hät ne litje, man näiskierige Boukeräi un Seelter Dracht in’t Kultuurhuus. Inne Toukumst wol die Seelter Buund sik tou’n Dokumentationssäntrum uuntwikkelje.

Stöän

Die Seelter Buund kricht alle Jiere twoduusend Euro fonne Meente un monges rakt wäl dän Buund n Jääfte. Deertruch kon die Buund Aktivitäten fon ure Ljudene ov un tou mäd n poor Stüvere stöäne. So hät die Seelter Buund in’t Jier 2021 n Studienraize fon two Wuchtere ätter do Sorben mugelk moaked.

Die Seelter Buund sjucht uk tou, dät do Wieuwljude, do sik erenoamtelk foar’t Seeltersk inne Bäidenstune un Skoulen iensätte, deer Jeeld foar kriege. Dät Jeeld kricht die Seelter Buund dan wier fonne Meente tourääch.

Goude Kontakte

Fonsäärm hät uus Buund uk bute’t Seelterlound goude Kontakte. Kalle Schramm un Dokes Hanna fertrede dän Buund in EBLUL Düütsklound, in de FUEV un in dän Minderhaidenräid, Georg Pahl hät ju Fertredenge in dän Fräiske Räid in’t Jier 2022 an Büterjans Heini uurroat.

Boanhoaf

Sint 2002 hät die Seelter Buund sien oain Huus: dän oolde Boanhoaf in Skäddel, die dän Nome “Fräiske Kultuurhuus” kriegen hät. In’t Huus un in dän Hoaf deeruumtou wädt aaltied n Masse organisierd un kume Ljudene uuraal wäch ap Feziete. In’t Jier 2021 wude dät Huus sanierd un wude n Foutbeen-Ferwoormenge anlaid.

Struktuur

Die Seelter Buund hät twäin Foarstande: aan litjen un aan groten. Die litje sunt säks Ljude, do ju Wätseldegesoarbaid moakje. Hie is Paat fon dän grote Foarstand, wier uk Fertredere fon do fjouwer Täärpe oane sunt.

Geskichte

Oaintlik rakt et twäin Seelter Buunde: die oolde wude 1952 stifted un is ätter ne aktieve Tied bit Eende fonne 60er Jiere iensläipen. In’t Jier 1977 wier ne näie Truppe Seelter Fjuur un Flamme foar ju oaine Toal un wude die Seelter Buund fon Näien apstounde lät. Hierunner stoant n Stuk uut n Blääd uur dän Anbegin: