Die Seelter Buund stöänt ju Jungfräiske Mäinskup, ju tjoon Ideen apskrieuwen hät, uum et Seeltersk sichtboarer tou moakjen. Wolter Jetten un Tido Specht häbe do Ideen unner dän Nome “Tjoon, uum tou dwoon” an Meenteboas Thomas Otto ounboden. Foar dän Seelter Buund waas Stephan Dannebaum deerbie. Uk Seelterfräisk-Beapdraagde Henk Wolf stöände do Ideen un waas deerbie.

#

Comments are closed