Tuunsdai, dän 25. Januoar hiede die Seelter Buund sien Jierfergoaderenge. Do wichtichste Punkte, do beboald wuden, sunt:

 • Foulgjende Ljude wuden eerd:
 • Johanna Evers, ju hät ’n Medalje fon ’t Lound (Nieders. Verdienstkreuz am Bande) kriegen;
 • Margret Göken 25 Jier in ’n Foarstand;
 • Kristel Grote, 25 Jier Lid (22 Jier in ’n Foarstand);
 • Leonard Hanekamp, 25 Jier Lid;
 • Hildegard Hanekamp, 25 Jier Lid.

Die Buund hät toutieds ruuchwäch 290 Liede.

Die litje Foarstand is so blieuwen as ‘r wier:

 • Stefan Dannebaum, Boas
 • Margret Göken, Skrieuwerske
 • Elisabeth Siebum, Kniphoolderske
 • Margot Tameling
 • Kalle Schramm
 • Antonius Kanne

Do Fertredere ätte Bute sunt:

 • Minderhaidenräid: Kalle Schramm (Foarsitter) & Johanna Evers
 • Fräiske Räid: Kalle Schramm & Willy Janßen

In dän groten Foarstand sitte uut do Täärpe:

 • Strukelje: Lisa Fugel, Gert Lucassen, Clemens Ahrens;
 • Roomelse: Willy Janßen, Fritz Janßen, Paula Klären;
 • Skäddel: Otmar Freymuth, Dieter Wallschlag, Dagmar Heyens;
 • Seedelsbierich: Willy Kamphuis, Kristel Grote, Andre Kramer.

Die Foarstand wol moor junge Ljude involvierje. In Feber boalt die Foarstand mä Laura Pörschke un Malin Tellmann, do foar do Seelter bie dän Buundespräsident ap Fizziete wieren.

#

Comments are closed