Wilhelm Hellmann hät Bielden moaked fon dän Uutfluch fon dit Jier ätter Oamde, Lier un Jemgum wai. Do stounde ap ju Siede [Bielden].

#

Comments are closed