Dät traditionelle Snidje-Ieten (dät Sloachtfäst) fon dän Seelter Buund gungt dit Jier nit truch. Die Foarstand hät loange fersoacht, n […]
Wilhelm Hellmann hät Bielden moaked fon dän Uutfluch fon dit Jier ätter Oamde, Lier un Jemgum wai. Do stounde ap […]
Die Seelter Buund hiede Fräindai 27. August Filiz Polat fonne Buundesdai in’t Kultuurhuus ap Fizziete. Moundai 29. August waas Buundesbeapfraagde […]
Die Seelter Buund stöänt ju Jungfräiske Mäinskup, ju tjoon Ideen apskrieuwen hät, uum et Seeltersk sichtboarer tou moakjen. Wolter Jetten […]
Fon 25. Juli – 31. August konnen Jie in de Sparkasse in Lier ju Uutstalenge “Was heißt hier Minderheit?” sjo. […]
Suundai 10. Juli is Seeltersk-Beapdraagde Henk Wolf in’t Radio. Hie boalt mäd Tonus uur et Fräizen-Treffen ap Helgolound un uurse […]