Fon 25. Juli – 31. August konnen Jie in de Sparkasse in Lier ju Uutstalenge “Was heißt hier Minderheit?” sjo. […]
Suundai 10. Juli is Seeltersk-Beapdraagde Henk Wolf in’t Radio. Hie boalt mäd Tonus uur et Fräizen-Treffen ap Helgolound un uurse […]